Ban quản lý Dự án "Môi trường học tập an toàn và chất lượng tại tỉnh Quảng Bình" thông báo mời thầu

Ban quản lý Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng tại tỉnh Quảng Bình” thông báo mời thầu
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại/fax/email: 0232.3822.190; fax: 0232.3820459;
Email: sb2s@quangbinh.edu.vn

1. Tên gói thầu:
– Gói thầu 1: Xây lắp công trình “Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch”
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Gói thầu 2: Xây lắp công trình “Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch”
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Gói thầu 3: Xây lắp công trình “Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 2 Quảng Châu”
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 2 Quảng Châu, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Gói thầu 4: Xây lắp công trình “Xây dựng mới nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Quảng Liên”
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Quảng Liên, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
– Gói thầu 5: Xây lắp công trình “Xây dựng mới nhà vệ sinh và hệ thống đường dẫn ở cổng trường Trường Tiểu học Quảng Thạch”
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới nhà vệ sinh và hệ thống đường dẫn ở cổng trường Trường Tiểu học Quảng Thạch, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
– Gói thầu 6: Xây lắp công trình “Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Quảng Tiến”
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Quảng Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian thực hiện hợp đồng: mỗi gói thầu: 180 ngày
Loại gói thầu: Xây lắp

2. Nguồn vốn: thuộc Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng tại tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định Tài chính của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSYC): Từ ngày 17/3/2022 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 3 năm 2022 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng tại tỉnh Quảng Bình”.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí (nhà thầu sẽ được cung cấp 1 bộ scan Hồ sơ yêu cầu).

8. Bảo đảm dự thầu:
– Gói thầu 1: 6.046.000 đồng (Sáu triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn)
– Gói thầu 2: 6.268.000 đồng (Sáu triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)
– Gói thầu 3: 6.281.000 đồng (Sáu triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn)
– Gói thầu 4: 6.405.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng chẵn)
– Gói thầu 5: 6.129.000 đồng (Sáu triệu một trăm hai chín nghìn đồng chẵn)
– Gói thầu 6: 6.012.000 đồng (Sáu triệu không trăm mười hai nghìn đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành

9. Thời điểm đóng, mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2022
Các nhà thầu có thể tham gia riêng lẻ từng gói thầu hoặc toàn bộ tất cả các gói thầu (mỗi gói thầu một bộ hồ sơ riêng lẻ).

Nếu có điều gì vướng mắc, xin liên hệ ông Lê Khắc Hoàn, Ban quản lý Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng tại tỉnh Quảng Bình, số 187 đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình, điện thoại: 0982778686.

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/

Đánh giá post

Để lại bình luận của bạn