Thành phố Đồng Hới

Huyện Lệ Thủy

Huyện Bố Trạch

Thị xã Ba Đồn

Huyện Quảng Trạch

Huyện Tuyên Hóa

Huyện Minh Hóa